Strpení ...
Probíhá komunikace

Certifikáty

Naše společnost splňuje veškeré platné legislativní požadavky, které dokladuje prohlášením o shodě podle zákona 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb. i zákon č. 409/2005 Sb. (zákon č. 37/2001 Sb.) Veškerá prohlášení o shodě a certifikáty Vám na vyžádaní zašleme. Dohled nad výrobky. Dohled nad výrobky podle NV 312/2005 Sb.

Doklad Ministrstva Vnitra Ředitelství Hasičského Záchraného Sboru ČR o typovém posouzení shody vlastností požární techniky nebo věcných prostředků požární ochrany s technicko taktickými prostředky - HYDRANTY.

Prohlášení o vlastnostech na hydranty HAWLE a KRAMMER

Naše společnost je také certifikovaná dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 (EN) a ČSN EN ISO 14001:2016 (EN).

Ostatní certifikáty

 Výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou  Osvědčení o obalech Prozesszulassung

 

 

Čerpání dotací v rámci programu OP PIK

 

Firma HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. v rámci výzvy OP PIK Inovační voucher řeší projekt „ARMATURY“ č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007417.

Spolupráce HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. a akreditované laboratoře pro korozní zkoušky SVÚOM s.r.o. spočívá v tom, že v jejím rámci se analyzují příčiny korozního poškození vodovodních, kanalizačních a plynových armatur v různých konstrukčních provedeních.
Součástí měření je ověření použitých konstrukčních materiálů, kvality povrchových úprav nátěrů a modelové laboratorní zkoušky korozní odolnosti materiálů a povrchových úprav pro prostředí půd.

Při měření jsou využita zařízení SVÚOM s.r.o. jako jsou korozní komory, elektronový rastrovací mikroskop, optický mikroskop, analytické přístroje a další zkušební a měřící zařízení.

  

 

Firma HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. v rámci výzvy OP PIK Inovační voucher řeší projekt „Barvení a chlazení“ č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009947.
Spolupráce HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. a Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzitním centrem energeticky efektivních budov, 273 43 Buštěhrad. spočívá v tom, že v jejím rámci se analyzují stavy a ověřují možnosti řízení proudění vzduchu jak v procesu barvení, tak v procesu chlazení, přímo ve výrobním provoze. Cílem projetu je navrhnout taková opatření, která by problémům, které vyplývají z neřízeného nebo neregulovaného proudění vzduchu zamezila. Součástí měření je i návrh možných konstrukčních řešení.
Při měření jsou využita zařízení ČVUT Praha, Univerzitního centra energeticky efektivních budov Buštěhrad jako jsou termo kamery, kouřové patrony nebo speciální plyn Safex, anemometry se žhaveným elementem pro měření nízkých rychlostí, lopatkové anemometry pro měření průtoku vzduchu a další zařízení.

  

 

statistics NetDirect